За фирмата

kurumsal

     Фирмата ни, основана през 2007 година с цел производство на PACS - Полиалуминиев Хлорид Хидроксид Сулфат с 19,5 % съдържание на Al2O3 и 83 % основност, е първата фирма производител на PACS в Турция. Компанията ни следи отблизо нанотехнологичните иновации, прилага същите в цялостния си производствен процес и постоянно усъвършенства производствената си технология и качеството на продукцията си. Именно благодарение на нанотехнологичния фокус на своите изследвания, компанията ни бе първата в Турция, която през 2010 г. стартира производството на ACH (Алуминиев Хлорид Хидроксид). В звеното ни за Изследователска и Развойна Дейност продължава интензивната работа по реализацията на иновационни продукти и разработки, които да отговарят максимално на нуждите на пазара, специфичните потребности на нашите клиенти и техните изисквания.

     Удовлетвореността на клиентите е наш основен приоритет. Ето защо, при изпитването на продуктите от тяхна страна нашият професионален инженерен екип осигурява безплатна техническа консултация и експертно съдействие. По този начин разбирайки правилно потребностите на нашите клиенти, ние им предлагаме икономически най-ефективното и своевременно решение.

     Продуктите ни се използват предимно в пречиствателните станции за питейни и отпадни води. Намалявайки разходите за енергия, химикали, труд, поддръжка, управление и количеството на химическата кал, нашите продукти осигуряват по-ефективна експлоатация на съответните съоръжения. По този начин компанията дава своя принос както за националната икономика, така и за опазването на околната среда.

     Новият ни продукт ACH намира приложение и в пречистването на плувни басейни. В нашия Отдел за Изследователска и развойна дейност се правят и изследвания свързани с разработването на незапалими химикали и химикали антискаланти. Заедно с това работим над възможностите за модификации на продуктите ни с цел използването им във фармацевтичната индустрия, производството на козметични продукти и хартия.

Политика по качеството

  • Да осигуряваме удовлетвореността на нашите служители и клиенти
  • Да бъдем надежден партньор в бизнес решенията на нашите клиенти, като прилагаме международно приети ценности, световни стандарти и отговаряме на най-високите им очаквания
  • Да предлагаме услуги и продукти, които съответстват на приложимите национални и международни стандарти, законови изисквания и разпоредби
  • Да осигуряваме на служителите си здравословна работна среда и необходимите условия за осъществяване на дейността им при минимални производсвени рискове, като за целта изготвяме и надлежно съблюдаваме съответната оценка на риска
  • Да избягваме излишъци и опазваме природните ресурси при избора на производствена технология, употребата на суровини и потреблението на енергия
  • Да бъдем добър екип, лоялен към своите принципи и ценности
  • Да предоставим чиста и безопасна околна среда на обществото ни, като следим развитието на технологиите и ги прилагаме на работното място
  • Да развиваме системите за управление на качеството, околната среда и безопасността при работа.