KVKK AYDINLATMA METNİ

ACH İnorganik Kimyasallar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Açıklama Metni

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Açıklama Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile kişisel verilerin mevzuata uygun olarak korunması ACH İnorganik Kimyasallar Sanayi ve  Ticaret Limited Şirketi (“ACH Şirketi ” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerin korunması Şirketin en önemli öncelikleri arasında yer almıştır.

ACH Şirketi, kendisi tarafından işletilen https:// http://www.ach.com.tr/ internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde en doğru ve güvenilir şekilde korumaktadır.

ACH Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve web-sitemizi kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

İnternet sitesini ziyaret eden ve kişisel verilerini paylaşan tüm kullanıcılar aşağıdaki hususlarda bilgi sahibi olduğunu, tüm bilgilendirme metnini okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile ACH Şirketi’nin yukarıda belirtilen internet sitesini ziyaret eden ziyaretçilerimize aşağıda yer alan konularda bilgilendirme yapılmaktadır:

Veri Sahiplerinin Hangi Kişisel Verilerinin Elde Edildiği, Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:

Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir.

ACH Şirketi, müşterilerinin ve web sitemizi kullanan 3. Kişilerin kişisel verilerini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5237 Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun işlenmekte ve mevzuata uygun hareket etmek için gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanmaktadır:

 • Ad-Soyad
 • Telefon Numarası
 • Elektronik posta adresi

Kişisel verileriniz, ACH Şirketi tarafından İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için ACH Şirketi’in çerez politikasını inceleyiniz.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Hangi Amaçlarla Işlendiği:

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla ACH Şirketi tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 • ACH Şirketi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • ACH Şirketi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Kimlerle Paylaşılabileceği;

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Saklanma Süreleri;

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, ACH Şirketi tarafından 30 gün içerisinde kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin detaylı bilgilere ACH İnorganik Kimyasallar  Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Alınan Tedbirler.

ACH Şirketi, işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

ACH Şirketi, kişisel verilerin işlenmesinde

I) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

II) doğru ve gerektiğinde güncel olma

III) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

IV) işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

V) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkelerini gözetmektedir.

Bu ilkeler doğrultusunda ACH Şirketi ile paylaşılan kişisel veriler, ACH Şirketi’nin gözetimi ve kontrolü altındadır.

ACH Şirketi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

ACH Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak veri güvenliğinin sağlanması için,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereğince Veri Sahipleri, kişisel verilerine ilişkin olarak aşağıda sıralanan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

ACH Şirketi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; Veri Sahiplerinin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi ACH Şirketi İnsan Kaynakları Danışmanlığı Ltd. Şti Veri Sahibi Başvuru Formu’ndaki bilgileri de içeren başvuru formuyla birlikte Başvuru formu’nda yer alan adreslerden herhangi birine belrtilen şekilde iletmeniz durumunda, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde ACH Şirketi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bilgilerinize Saygı ile sunarız.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.